Stanovení základní částky odškodnění za nepřiměřenou délku řízení

Při výpočtu výše finančního odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení je třeba vycházet z konstantní judikatury, která se s ohledem na rozhodovací činnost a výši přiznávaných částek Evropským soudem pro lidská práva ustálila na částce 15.000,- Kč až 20.000,- Kč za každý jeden rok nepřiměřeně dlouhého řízení počínaje druhým rokem.

Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp.zn. 30 Cdo 3026/2009 ze dne 21.10.2010 konstatoval, že „považuje za přiměřené, jestliže se základní částka, z níž se při určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, pohybuje v rozmezí mezi 15.000,- Kč až 20.000,- Kč za první dva roky a dále pak za každý další rok řízení (tj. 1.250,- Kč až 1.667,- Kč za jeden měsíc s tím, že v prvních dvou letech trvání řízení jde o částky poloviční). Při stanovení nižší částky odškodnění za prvé dva roky řízení přihlédl Nejvyšší soud k tomu, že během nich je újma způsobená (nakonec příliš dlouhým řízením) nejnižší a teprve s plynutím času a prodlužováním řízení narůstá, čemuž musí odpovídat i částka odškodnění za rok trvání řízení. Přiznání částky v rozmezí 15.000,- Kč až 20.000,- Kč, ve kterém představuje částka 15.000,- Kč částku základní, lze zvažovat například podle takových kritérií, jakými jsou délka samotného kompenzačního řízení či zcela zjevně nepřiměřená (extrémní) délka posuzovaného řízení. Základní částka přiměřeného zadostiučinění se pak stanoví s přihlédnutím k celkové délce řízení“.