Odškodnění újmy na zdraví vzniklé pacientce nezdařilou operací

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil usnesení Nejvyššího soudu č. j. 25 Cdo 369/2021-448 ze dne 10. 2. 2022, rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 70 Co 67/2020-393 ze dne 28. 5. 2020 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 č. j. 29 C 247/2016-326 ze dne 21. 11. 2019, kterými bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelka podstoupila v roce 2014 v nemocnici zákrok, při kterém jí měl být při odstraňování žlučníku přetnut jeho vývod. Namísto toho jí však byl chybně přetnut hlavní žlučovod. Stěžovatelka se posléze, v souvislosti s nevydařenou operací, domáhala odškodnění újmy na zdraví celkem ve výši 5 000 000 Kč s příslušenstvím. Nejprve obecné soudy rozhodly, že základ stěžovatelčina nároku je opodstatněný a že nemocnice odpovídá za vzniklou újmu, jejíž výše bude následně vyčíslena. Poté nalézací soud napadeným rozsudkem vyhověl stěžovatelce v částce 708 803 Kč, ve zbývajícím rozsahu žalobu zamítl. Vyšel přitom ze znaleckého posudku, zpracovaného na základě Metodiky k náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění (podle § 2958 občanského zákoníku). Odvolací soud napadený rozsudek potvrdil a Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky odmítl jako nepřípustné.

Ústavní soud shledal ústavní stížnost důvodnou. Při rozhodování o odčinění újmy na zdraví stěžovatelky měly obecné soudy stanovit peněžitou náhradu ve výši odpovídající zásadám slušnosti, jak jim ukládá zákon (§ 2958 občanského zákoníku). Jen tím je totiž soud ve své rozhodovací činnosti vázán a jen tak obecné soudy dostojí požadavkům plynoucím z práva stěžovatelky na spravedlivý proces a nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí (čl. 36 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 Listiny). Rozhodnutí o výši odčinění újmy stěžovatelky nenaplňuje požadavky náležitého odůvodnění – to je naopak vnitřně rozporné a nelogické. Posuzování právních otázek, jakými je existence překážky lepší budoucnosti, její míra a z toho vyplývající míra ztížení společenského uplatnění, je výlučně odpovědností soudce, a nelze ji fakticky přenášet na znalce. Rozhodnutí o tom, jaká částka je k odčinění újmy poškozeného přiměřená, má být podepřeno pro účastníky srozumitelnou úvahou, nikoli prostým odkazem na znalecký posudek. Soudy tedy ve svých rozhodnutích nemohou bez dalšího přebírat závěry znalců, kteří jen mechanicky opisují tabulkové výpočty výše odškodnění z Metodiky k náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění. Ostatně úprava všech nároků na náhradu nemajetkové újmy v nyní účinném občanském zákoníku vychází ze stejného filozofického a hodnotového základu, který vyzdvihuje lidskou důstojnost, respekt k individuální osobnosti každého člověka, a naopak opouští paušální „tabulkově“ stanovené částky či mechanické výpočty podle předem daných sazebníků a vzorců.

Ústavní soud připomněl, že soudy musí dodržovat princip předvídatelnosti soudního rozhodování, který požívá jako jeden ze základních principů materiálního právního státu ústavněprávní ochrany prostřednictvím samotného čl. 1 odst. 1 Ústavy, ale i čl. 36 odst. 1 Listiny jako součást práva na soudní ochranu. Aby mu obecné soudy dostály při rozhodování, jaká výše odčinění nemajetkové újmy v penězích je přiměřená, je třeba při srovnávání s jinou rozhodovací praxí vzít do úvahy nejen skutkovou obdobnost případu, nýbrž zasadit srovnávanou částku také do ekonomického kontextu doby jejího přiznání. V neposlední řadě Ústavní soud upozornil, že věk pacientů nemůže být v obecné rovině kritériem při posuzování výše přiměřeného odčinění nemajetkové újmy (tj. důvodem pro její snížení). Takový postup není v souladu s právem na rovné zacházení dle čl. 3 odst. 1 Listiny.

Ústavní soud stížnosti stěžovatelky vyhověl a napadená rozhodnutí zrušil. Obecným soudům uložil, aby důkaz znaleckým posudkem hodnotily podle zásady volného hodnocení důkazů. Jinými slovy, aby zejména „nepřeceňovaly“ závěry znalce které směřují spíše k právnímu posouzení než ke zjištění odborných skutkových otázek. Na základě zjištěného skutkového stavu pak obecné soudy vysvětlí vlastní úvahy, které je vedly k určení přiměřené výše odčinění nemajetkové újmy stěžovatelky.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1010/22 je dostupný na https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2023/1-1010-22-nalez_AN.pdf