časté dotazy

Proč právě s námi?

S odškodňováním za průtahy máme zkušenosti již 17 let, advokátní kancelář Mgr. Ilony Šimlové se na tuto problematiku specializuje. Naše první zkušenosti s odškodňováním za dlouhé řízení spadají do roku 2006. Advokátka Mgr. Ilona Šimlová působila jako právník na Ministerstvu spravedlnosti ČR, kde se specializovala na oblast náhrady škody způsobené při výkonu státní moci a zastupovala Ministerstvo spravedlnosti ČR v soudních řízeních. V průběhu právní praxe získala zkušenosti z několika set soudních sporů vedených před soudy po celé České republice. Při vymáhání odškodnění zastupujeme klienty v řízení u Ministerstva spravedlnosti, před soudem nalézacím, odvolacím a při uplatnění dovolání před Nejvyšším soudem. Zastupujeme klienty z celé České republiky.

Kdy je soudní řízení příliš dlouhé a mám právo žádat odškodné?

Přiměřenost délky soudního řízení je součástí práva na spravedlivý proces, jednoho ze Základních lidských práv.

Při posuzování přiměřenosti délky řízení se přihlíží k mnoha kritériím. Obecně lze říci, že každé řízení trvající déle než 4 roky je již způsobilé k individuálnímu posouzení, zda je lze považovat za přiměřeně dlouhé. Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá, že finanční odškodnění lze získat za řízení trvající nejméně 5 let. Je však vždy nutno přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu.

Kolik mě to bude stát?

Úvodní posouzení, zda-li máte nárok na odškodnění provádíme bezplatně. Specializovaný advokát analyzuje váš případ, pokud usoudí, že u vás došlo k porušení práva na spravedlivý proces, budeme vás zastupovat. Neplatíte za konzultace, podání žádosti a odměna se platí až ze získaného odškodnění, nic neplatíte předem.

Co ode mě budete požadovat? Jaké doklady musím dodat?

Pro prvotní posouzení potřebujeme vědět, který konkrétní soud vaši věc rozhoduje/rozhodoval a pod jakou spisovou značkou. Vhodné je také doručit nám kopie důležitých rozhodnutí učiněných ve věci a sdělit nám konkrétní okolnosti případu, např. co je předmětem řízení, na kolika stupních soudní soustavy byla věc řešena, zda byl soud ve věci nečinný a jak dlouho, zda jste podávali urgence či stížnosti na průtahy apod.

Pokud vaši věc převezmeme, připravíme k podpisu smlouvu o právním zastupování a plnou moc, které jsou obvykle vykorespondovány s klientem e-mailem či poštou.

Jak přistupujete k osobním údajům?

Dodržujeme veškeré zákony na ochranu dat, vaše údaje budou použity pouze pro účely uplatnění vašeho nároku.

Mohu podat žádost o odškodnění na Ministerstvo spravedlnosti sám?

Ano, můžete. Uvědomte si ale, že proti vám stojí odborně a materiálně vybavený státní aparát, který nemá zájem na vyplácení vysokých odškodnění. Naše dlouholeté zkušenosti a právní odbornost si s argumenty Ministerstva spravedlnosti hravě poradí a pomohou vám získat maximální možné odškodnění.

Jak vysoké odškodnění mohu získat?

Základní částka, z níž se při určování výše odškodnění vychází, se pohybuje v rozmezí 15.000 – 20.000 Kč za jeden rok řízení, tj. 1.250 až 1.667 Kč za jeden měsíc řízení. První dva roky jsou ohodnoceny částkou o polovinu nižší, tedy 15.000 až 20.000 Kč za první dva roky dohromady. Bylo-li řízení celkově extrémně dlouhé, bude se přiznaná částka blížit hranici 20.0000 Kč za rok. Základní částka je následně zvyšována či snižována dle konkrétních okolností, kterými jsou např. složitost případu, zda účastník přispěl k nárůstu délky řízení, zda byl soud po určitou dobu nečinný, zda účastník podal stížnost na průtahy, jaký význam měla věc pro účastníka, ale také věk či zdravotní stav účastníka řízení. 

Mohu žádat o odškodnění v průběhu řízení nebo až po skončení?

Odškodnění lze žádat již v průběhu soudního řízení, je-li zjevné, že již jeho dosavadní délka je nepřiměřená.

Pozor! Žádost o odškodnění je třeba podat nejpozději do 6 měsíců od právní moci konečného rozhodnutí ve věci. Po uplynutí 6 měsíců od právní moci se nárok promlčí.

Jak dlouho budu čekat na odškodnění?

Ministerstvo spravedlnosti má povinnost uhradit odškodnění do 6 měsíců od podání žádosti. V praxi je zcela běžné, že ministerstvo ve lhůtě žádost nestihne vyřídit. Pokud ministerstvo žádost do 6 měsíců nevyřídí, nebo žádost zamítne nebo poskytne nízké odškodnění, je třeba podat žalobu k soudu, který rozhodne o výši odškodnění. V případě prodlení s úhradou odškodnění musí ministerstvo platit také úroky z prodlení.

Kolik si účtujete za vaše služby?

Odměnou za zastupování při mimosoudním projednávání u Ministerstva spravedlnosti, případně následném soudním řízení je provize ve výši 20 % ze získaného odškodnění. Provize se platí až ze získaného odškodnění, nic neplatíte předem.